امروز شنبه چهار فروردین ماه 1397 / ساعت 06:55:13

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست  در پی فراخوانی از مالباختگان موسسات مالی و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی برای یک تجمع بزرگ، هزاران نفر روز گذشته، 19 آذر، در مقابل مجلس شورای اسلامی، در خیابان بهارستان تهران، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و همچنین شرایط نابرابر مزایا و حقوق خود، تجمع کردند.

در پی فراخوانی از مالباختگان موسسات مالی و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی برای یک تجمع بزرگ، هزاران نفر روز گذشته، ۱۹ آذر، در مقابل مجلس شورای اسلامی، در خیابان بهارستان تهران، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و همچنین شرایط نابرابر مزایا و حقوق خود، تجمع کردند.

تجمع کنندگان فریاد میزدند " عزا عزا ست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز و هم چنین شعار میدادند که فریاد فریاد از این همه بیداد


http://www.melbournegooya.com/290
doncast rest