امروز دوشنبه بیست و هشت اسفند ماه 1396 / ساعت 20:19:49

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیستاسلوبودان پرالیاک ، یکی از فرماندهان سابق کرواسی که پس از اعلام نظر دادگاه با نوشیدن زهر خودکشی کرده بود ، جان خود را از دست داد. روز چهارشنبه دادگاه حکم 20 سال زندان او را تایید کرد و لحظاتی پس از آن آقای پرالیاک زهری را که با خود به دادگاه برده بود نوشید.

اسلوبودان پرالیاک ، یکی از فرماندهان سابق کرواسی که پس از اعلام نظر دادگاه با نوشیدن زهر خودکشی کرده بود ، جان خود را از دست داد. روز چهارشنبه دادگاه حکم ۲۰ سال زندان او را تایید کرد و لحظاتی پس از آن آقای پرالیاک زهری را که با خود به دادگاه برده بود نوشید.


http://www.melbournegooya.com/217
doncast rest