امروز دوشنبه سه اردیبهشت ماه 1397 / ساعت 02:07:35

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست

mazda
mazda6
مزدا
persian cusin

 

بیینده گرام

ممکن است که شما جنس و یا اقلامی را در محل خود داشته باشیذ که انها مورد مصرفی برای شما ندارند

جز اینکه فضائی را اشغال نموذه اند .

لکن همین اقلام ممکن است که مورد استفاده اشخاصی باشد که بدان نیاز دارند.

شما میتوانید انها را ار این نشریه که اگثریت خوانندکان ان ایرانی هستند اعلام نمائیذ

..ما از شما هزینه ای بابت نشر ان درخواست ننموده و انرا مجاننا منتشر خواهیم کرد

.برای این منظور فرم زیر را تکمیل .همراه با مشخصات-  وضعیت( نو و یا ذست ذوم ).محل جنس- 

شماره تلفن تماس و در صورت امکان عکسی از انرا ارسال و

ما حذ اکثر بعد از 24 ساعت پس از تائید منتشر خواهیم کرد


jcourt shop
bafeh
pers flower
doncast rest